Beschrijving

Beste coach,

De vragenlijst die je op punt staat in te vullen is ontstaan in de schoot van het ministrieel project “Motiverend coachen: de rol van de jeugdcoach als hefboom tot levenslang sporten”, een samenwerking tussen verschillende actoren zoals de Vlaamse Overheid, KU Leuven en Universiteit Gent. Via deze vragenlijst willen we zicht krijgen op de verschillende coachingstijlen van Vlaamse coaches.

Naast deze vragenlijst worden ook infosessie en workshops georganiseerd rond motiverend coachen waarvoor je na het beëindigen van deze vragenlijst kan inschrijven.

  

Voor je verder gaat zijn er nog een aantal belangrijke dingen om in acht te nemen.

- Je kunt op deze vragen niet goed of fout antwoorden. Er wordt enkel gepeild naar jouw mening en handelen.

- De vragen worden geheel anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Derden hebben geen toegang tot jouw gegevens.

- Jouw deelname is vrijwillig en je kan op elk moment je deelname stopzetten.

- Jouw deelname betekent dat jouw anonieme antwoorden gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek rond coaching en de motivatie van sporters. 

  

We danken je alvast voor je medewerking en je bijdrage aan dit project.

 

Prof. Dr. Gert Vande Broek
Katholieke Universiteit Leuven

Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste 
Drs. Jochen Delrue
Universiteit Gent

Privacy - Cookies

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring

Enkel personen aan wie de url op uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek is meegedeeld, krijgen toegang tot deze webpagina's. We dragen graag zorg voor onze deelnemers aan onderzoek, o.a. door bij voorkeur met identiteitscodes te werken en je persoonsgegevens verbonden aan die code afzonderlijk te bewaren . Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van en impliceert dat de verzamelde gegevens enkel kunnen gebruikt worden voor het onderzoek waarvoor je uitgenodigd bent.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker

De medewerkers van de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens op de website https://www.vopspsy.ugent.be/survey en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen, en dit binnen het strenge kader van de universitaire GDPR regels voor onderzoek.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

De persoonsgegevens die de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen van de vakgroep mits het gebruik van een persoonlijk paswoord. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het onderzoek, verwerkt worden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Er zijn drie opties:

A. Als je deelneemt aan een onderzoek waarin je geen identiteitsgegevens (naam en voornaam, adres, e-mailadres) moet invullen, kan de onderzoeker je antwoorden op geen enkele wijze koppelen aan je identiteit.

B. Als je deelneemt aan een onderzoek waarvoor je een toegangscode nodig hebt die je van een onderzoeker hebt ontvangen, kan de onderzoeker je vragen je antwoorden eventueel te koppelen aan je identiteit, om volgende redenen en mits jouw uitdrukkelijk akkoord: het is wenselijk dat de resultaten later aan jou worden overgemaakt en/of er is een beloning voor deelname voorzien en/of er is vervolg onderzoek gepland en/of je hebt zelf toegestaan de resultaten aan derden over te maken (bijv. je huisarts).

C. Als je deelneemt aan een onderzoek waarvoor je identiteitsgegevens (naam en voornaam, adres, e-mailadres) moet invullen, kan de onderzoeker je antwoorden altijd koppelen aan je identiteit. Je bent ten allen tijde vrij bepaalde gegevens niet in te vullen of later alsnog te vragen de gegevens te wissen

Er kunnen, afgezien van de velden die je zelf invult, een beperkt aantal gegevens extra worden bewaard. Dit kunnen zijn:
- de tijd die je besteedt aan het beantwoorden van de vragenlijst
- de laatste vraag die je hebt beantwoord

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden anoniem verwerkt, met de bedoeling een onderzoekshypothese te testen.

Uitzondering op bovenstaande zijn:
- een onderzoek dat je invult tijdens een verblijf in een klinisch centrum
- onderzoeken waarin je gevraagd wordt om anderen uit te nodigen om deel te nemen aan het onderzoek

Je rechten

* Recht op toegang en inzage

Je hebt het recht de gegevens die tijdens een onderzoek over jou geregistreerd zijn, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit de onderzoeksresultaten verwijderd worden.

* Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

* Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

* Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

* Uitoefening van je rechten

Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info.pp07@ugent.be of per post FPPW, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, H. Dunantlaan 2 te 9000 GentGelieve de naam van het onderzoek en je individuele code voor het onderzoek te vermelden.

* Recht om klacht in te dienen

Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met de vakgroep via info.pp07@ugent.be of 092646414. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit , Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je persoonlijke code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van https://www.vopspsy.ugent.be/survey vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Copyright

Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie.

Wijzigingen aan deze verklaring

Deze verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: mei 2018